Spiraldynamik®

Koncept Spiraldynamik® není pouze terapeutická metoda, ale způsob, jak nahlížet na lidské tělo a chápat jeho funkci. Vychází přitom z pohledu 3D anatomie a opírá se o základní aspekty biomechaniky.

Jak vypadá ošetření konceptem Spiraldynamik®?

Terapie za využití Spiraldynamik® začíná důkladnou diagnostikou. Při ní terapeut zjistí, který pohyb, či abnormalita držení těla, způsobuje problémy. Následně dochází k pasivnímu navedení do správného provedení za pomocí terapeuta. Úkolem této fáze je uvolnit stažené struktury přirozeným pohybem a zejména uvědomění si rozdílu. Poté následuje aktivní provedení. Zde se aktivita přesouvá ke klientovi, který se pomocí přesných cvičení snaží o aktivní nápravu svého problému. Poslední a závěrečnou částí je začlenění cviků do běžných denních činností. Při úspěšném zvládnutí tohoto kroku, by mělo dojít k trvalému odstranění problémů, či zlepšení sportovního výkonu.

Z předchozích řádků vyplývá, že jediné, co je předpokladem pro aplikaci Spiraldynamik®, je aktivní spolupráce a pochopení klientem. Proto není doporučována dětem předškolního věku. Totéž platí při těžkých neurologických deficitech.

Základní principy

Pro pochopení pohybu a struktury lidského těla slouží takzvané základní principy. Jsou jimi polarita, spirální princip, klenba, klín a vlna.Polarita označuje dva protichůdné body (póly) v prostoru, nebo dva opačné stavy. Za dvojici pólů lze označit například hlavici kloubu a jeho jamku, pokrčení a natažení. Zasazením dvou osově, či zrcadlově souměrných pólů do souřadnicové soustavy, nám poté umožňuje definovat jejich přirozené vztahy. Spirální princip navazuje na princip polarity.

Uvedením zmíněných osově souměrných pólů do trojrozměrného pohybu, zjistíme, že oba vytváří šroubovici. Každý v opačném smyslu. Tento princip je jedním ze základních stavebních a funkčních prvků naší anatomie.

Stabilizace pánve

Ošetření krční páteře

Princip klenby a s ním spojený princip klínu, poukazuje na obloukovité klenby přítomné na okrajových částech našeho těla. V tomto případě jde o zrcadlově symetrické stočení dvou pólů proti sobě. Vzniká tak struktura schopná absorbovat náraz ve své statice a naopak energii uvolňovat ve své dynamice. Princip vlny poukazuje na fluktuaci dvou opačných stavů v čase. Nádech a výdech, došlap a odraz. Definuje přitom nejen počáteční a koncový stav, ale i dílčí fáze mezi nimi. Díky tomu můžeme chápat přesnou posloupnost aktivace svalů a pohybu kostí, potřebnou pro provedení daného pohybu.

Indikace spirální dynamiky

  Skolióza

  Bolesti zad

  Bolesti kloubů

  Artrotické stavy

  Pooperační stavy

  Plochonoží

  Halux valgus

  Zlepšení koordinace ve sportu

  Ortopedické onemocnění

Kontraindikace spirální dynamiky

  Těžké plegické stavy

  Těžké poruchy kognice

0 awesome comments!