Kinisi s.r.o. IČ: 06024700
sídlem Plkovská 2934/1, 193 00 Praha 9
zapsaná v OR u MS v Praze sp.zn. C 274800
e-mail: info@kinisi.cz
tel: +420 725 300 254; +420 724 300 254

(dále také jako „poskytovatel“)

 I. Úvodní ustanovení

 1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytovatele (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí přístupu k cvičebním aplikacím poskytovatele, tj. digitálnímu obsahu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou, tj. Vámi (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky umístěné na adrese www.kinisi.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k cvičebním programům Domácí fyzioplán, Cvičení pro těhotné a Fyzioknihovna, které prezentuje mj. na webové stránce, a jejichž podrobný popis je k dispozici na webové stránce (dále jako „cvičební program/y“, „digitální obsah“ nebo „DO“) jakož i k dalším dílům, které prezentuje na webové stránce, a jako takový je oprávněn Vám poskytnout přístup k cvičebním programům a umožnit Vám jejich užití ve stanoveném rozsahu.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Poskytovatel a objednatel spolu mohou ujednat i odlišné podmínky, v takovém případě mají tyto specifické podmínky přednost před podmínkami VOP.

II. Informace o digitálním obsahu a cenách

 1. DO jsou programy sestavené našimi fyzioterapeuty určené pro cvičení v domácím prostředí, a to prostřednictvím mobilní aplikace XPS. Jejich podrobný popis je k dispozici pod záložkou „APLIKACE“ na webové stránce.
 2. Na webové stránce je vždy uvedena aktuálně platná cena za nabízený digitální obsah. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webové stránce uvedena. V případě uvedení akční ceny je stanoveno, za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru cvičebních programů (online zpřístupnění digitálního obsahu) je kalkulovaná cena uvedená před kliknutím na tlačítko „Objednat“ a je cenou konečnou. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.
 3. Veškerá prezentace cvičebních programů, umístěná na internetové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně vybraného cvičebního programu.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Objednatel zahájí proces objednávky na internetové stránce kliknutím na tlačítko „Objednat“ u příslušného cvičebního programu. Následně vyplní objednatel objednávkový formulář ve speciálním rozhraní webové stránky. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.    
 2. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se seznámil s těmito VOP a s Informacemi o ochraně osobních údajů. Neprodleně po obdržení objednávky informuje poskytovatel objednatele o obdržení objednávky prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy, kterou zadal při objednávce.
 3. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli na e-mail objednatele.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny digitálního obsahu na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen objednateli zpřístupnit digitální obsah za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy, která je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu poskytovatele.
 6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 7. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. Objednatel může za zpřístupnění cvičebních programů zaplatit pouze bezhotovostně, a to zabezpečeným převodem:

            i. přes platební bránu „PayU“, nebo

            ii. přes platební bránu PayPal.

 1. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu objednatele.

IV. Dodání a přístup k digitálnímu obsahu  

 1. Odesláním objednávky výslovně souhlasíte s tím, aby Vám byl cvičební program dodán co nejdříve. Není-li mezi poskytovatelem a objednatelem výslovně ujednáno jinak, poskytovatel zpřístupní objednaný cvičební program objednateli vždy nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky poskytovatelem a po současném zaplacení ceny, připadá-li tato doba na dny pracovního klidu (víkendy a svátky), doba zpřístupnění se může prodloužit o dobu trvání této překážky. Přijetím těchto VOP výslovně souhlasíte s tím, že v momentě akceptace objednávky ze strany poskytovatele pozbýváte práva na odstoupení od smlouvy ve smyslu §1837 písm. l) občanského zákoníku.
 2. Při objednání cvičebního programu objednáváte přístup k tzv. digitálnímu obsahu – cvičební program na dané období. Cvičební programy jsou umístěny na webových serverech společnosti XPS network. Na webovém rozhraní XPS Vám bude vytvořen uživatelský účet a budou vygenerovány a na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu spolu s dalšími informacemi (stažení aplikace do mobilu, aj.). Digitální obsah (cvičební program) Vám bude dodán zpřístupněním požadované sekce na serverech XPS. Cvičební programy jsou zpřístupněny v mobilní aplikaci XPS, která je dostupná pro iOS a Android. Pro zajištění přístupu k cvičebním programům je nezbytné, aby byl Váš mobil či tablet s aplikací XPS připojen na internet. Náklady spojené s přístupem na internet a s přenosem dat hradí objednatel.
 3. Objednávkou cvičebního programu Vám bude v registračním účtu na webové stránce zpřístupněn uživatelský účet, kde najdete aktuální i historické údaje o Vašich objednávkách.    
 4. Po zpřístupnění cvičebního programu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Pokud zjistíte nedostatky, kontaktujte nás za účelem zjednání nápravy.    
 5. Cvičební programy jsou Vám zpřístupněny po Vámi objednanou určitou dobu, pro prodloužení či obnovení digitálního obsahu nás kontaktuje na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP.

V. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

 1. S ohledem na výše uvedené podmínky (zejm. čl. IV odst. 1 VOP) a povahu digitálního obsahu, berete na vědomí, že jste oprávněni odstoupit od smlouvy pouze do doby akceptace Vaší objednávky ze strany poskytovatele. Do této doby jste od smlouvy oprávněni odstoupit, a to vyplněním a odesláním následujících údajů na e-mailovou stránku poskytovatele (info@kinisi.cz) :    

 

Jméno: ______

Bytem: _______

Nar.: _______

 

Tímto odstupuji od smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu – *specifikace cvičebního programu, který jste objednali*.

V _______ dne_______

 

 1. Jako poskytovatel digitálního obsahu odpovídáme za to, že DO při poskytnutí nemá vady a že je poskytnut ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že DO odpovídá jeho popisu a že je Vám zpřístupněn po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  i. DO odpovídá popisu na webové stránce, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;

ii. DO je poskytnut v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem.

 1. V případě, že byl DO vadně zpřístupněn, máte právo na bezplatné odstranění této vady. Nelze-li vadu DO takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny DO.
 2. Vadu digitálního obsahu reklamujte bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu DO reklamovat do šesti měsíců od zpřístupnění DO. O zjištěných vadách nás informujte na kontaktním e-mailu uvedeném v záhlaví těchto VOP. O vyřízení Vaší reklamace Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
 3. Vadou se nerozumí nedosažení požadovaných fyziologických výsledků na straně objednatele.

VI. Práva duševního vlastnictví

 1.  Získáním přístupu k cvičebnímu programu získáváte oprávnění cvičební program užívat pouze pro osobní potřebu, a to pouze prostřednictvím aplikace XPS po Vámi objednanou dobu. Bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele nejste oprávněn/a cvičební programy jakkoliv dále zaznamenávat, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, zpracovávat je, užívat ve změněné podobě, spojovat s jinými díly či autorskými prvky nebo udělit podlicenci.
 2. Všechna práva duševního vlastnictví k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, audiovizuálních děl, jiných obrazových děl, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Objednatel nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Poskytovatel doručuje objednateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Objednatel má právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.coi.cz.
 2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Smlouva včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Tyto VOP a smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 6. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatele a objednatele ze smlouvy vyplývající.
 7. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách www.kinisi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinnosti dnem: 1. 2. 2021